Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie
Domyślny kontrast Kontrast czarno-żółty Kontrast biało-czarny Kontrast żółto-czarny
Domyślny rozmiar czcionki Średni rozmiar czcionki Duży rozmiar czcionki

O nas

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Wiązowna, który kompleksowo zajmuje się usługami komunalnymi na terenie Gminy Wiązowna.

Zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności:

 • ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • bieżącą eksploatację, naprawę i konserwację sieci i urządzeń wodociągowych,
 • remonty kapitalne i modernizację sieci i urządzeń wodociągowych,
 • rozbudowę sieci i urządzeń wodociągowych,
 • wykonywanie podłączeń odbiorców do sieci i urządzeń wodociągowych,
 • świadczenie usług instalatorstwa wodnego.

Zadania z zakresu zbiorowego odbioru ścieków, a w szczególności:

 • odbiór ścieków i ich odprowadzanie do oczyszczalni ścieków,
 • bieżącą eksploatację, naprawę i konserwację sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 • remonty kapitalne i modernizację sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 • bieżącą eksploatację, naprawę i konserwację oczyszczalni ścieków,
 • remonty kapitalne i modernizację oczyszczalni ścieków,
 • rozbudowę sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 • wykonywanie podłączeń odbiorców do sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 • świadczenie usług instalatorstwa kanalizacyjnego.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej, a w szczególności:

 • utrzymywanie dróg gminnych oraz obiektów przestrzeni publicznej we właściwym stanie technicznym i czystości,
 • na zlecenie Gminy utrzymywanie we właściwym stanie technicznym i czystości dróg oraz obiektów przestrzeni publicznej niebędących własnością Gminy, na podstawie zawartych przez Gminę umów,
 • zarządzanie drogami w porozumieniu z odpowiednią komórką Urzędu Gminy,
 • prowadzenie spraw z zakresu gminnego systemu informacyjnego na drogach,
 • opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury drogowej,
 • nadzór techniczny nad budynkami należącymi do Gminy,
 • prowadzenie gospodarki mieszkaniowej Gminy,
 • nadzór nad stanem grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej, w tym pomników i tablic,
 • najem lokali użytkowych Gminy,
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie technicznego utrzymania obiektów.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie posiada:

 • do dyspozycji działu wod-kan samochody ciężarowe Opel Vivaro do usuwania awarii wodociągowych i Opel Vivaro do usuwania awarii kanalizacyjnych, maszynę ciśnieniową do oczyszczenia sieci kanalizacyjnej, samochód asenizacyjny Volvo do wywozu nieczystości płynnych od mieszkańców gminy Wiązowna oraz koparkę.
 • do dyspozycji działu gospodarki komunalnej są samochód Volkswagen Transporter i samochód dostawczy Volkswagen Caddy z przyczepą, ciągnik Kubota z przyczepą, walec drogowy, równiarka, walec drogowy wibracyjny, zamiatarka do dróg, maszyna do malowania pasów drogowych, rębak do gałęzi, specjalistyczna kosiarka do czyszczenia przydrożnych rowów, podnośnik do palet.

Zakład Gospodarki Komunalnej realizuje również inwestycje z zakresu swojej działalności, a jedną z najważniejszych jest w roku 2016 modernizacja SUW Rzakta. Ponadto przewidziane jest dalsze projektowanie i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz remonty i budowa dróg na terenie Gminy Wiązowna.